CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Ban Tổng giám đốc


Ông Đào Xuân Tuấn
Tổng giám đốc

 

Ông Nguyễn Minh Tuấn
Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Tiến Thủ
Phó Tổng giám đốc

 

Ông Hà Quốc Thịnh
Phó Tổng giám đốc