CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Hội đồng quản trị


Ông Đặng Quốc Bảo
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Tùng
Thành viên HĐQT

Ông Đào Xuân Tuấn
Thành viên HĐQT

Ông Bùi Đình Đông
Thành viên HĐQT

Ông Hồ sỹ Hùng
Thành viên HĐQT