CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Quan hệ cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm

Cập nhật : 20/06/2017

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm Download Tại đây