CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Đảng - Công đoàn - Đoàn thanh niên

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần thứ II.

Cập nhật : 23/09/2016

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần thứ II.

Thực hiện kế hoạch số 07-KH/TV ngày 07/06/2016 của Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà. Ngày 17/09/2016 Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần thứ II và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà.

            Hội nghị vinh dự được chào đón đồng chí Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cùng đồng chí Phạm Văn Quản - Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn TCT Sông Đà đến tham gia phổ biến, quán triệt và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên làm việc tại Cơ quan Công ty.

            Tại Hội nghị  Đồng chí Ngô Văn Thạo đã nhấn mạnh, phân tích, làm rõ những điểm mới trong Nghị quyết XII của Đảng như nhận định về tình hình tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên biển đông còn diễn ra gay gắt; nước ta sẽ hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước; xác định mục tiêu tổng quát “ Tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần thứ II là một đợt sinh hoạt chính trị nhằm thực hiện mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đảng viên và CBCNV Công ty cổ phần Sông Đà 6; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thông qua hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên Công ty đã hiểu và nắm bắt được những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần thứ II để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, sinh hoạt, học tập, công tác và lao động sản xuất.