CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tin tức

Nghị quyết phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông, thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS bị miễn nhiệm

Cập nhật : 26/05/2017

Nghị quyết phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông, thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS bị miễn nhiệm Download Tại đây