CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tin tức

Nghị quyết về việc Công tác cán bộ của công ty

Cập nhật : 08/05/2018

Bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Thảo là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết về việc Công tác cán bộ của công ty: Chi tiết Download  Tại đây