CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông tin tài chính

Nghị quyết về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC giữa niên độ 30/06/2018

Cập nhật : 21/05/2018

Nghị quyết về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC giữa niên độ 30/06/2018. Chi tiết Download Tại đây