CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông báo

Thông báo Bãi nhiệm Kế toán trưởng; Bổ nhiệm Phó Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty

Cập nhật : 06/08/2019

Thông báo Bãi nhiệm Kế toán trưởng; Bổ nhiệm Phó Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty. Chi tiết Download TẠI ĐÂY