CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Xây dựng dân dụng - công nghiệp

Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, với mục tiêu phát triển bền vững, gia tăng việc làm cho CBCNV, Sông Đà 6 đã tham gia xây dựng các công trình dân dụng, các khu đô thị lớn, góp phần thay đổi diện mạo đất nước

Một số công trình tiêu biểu