CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Hội đồng quản trị

                                                                                          Ông Đặng Quốc Bảo

Chủ tịch HĐQT

 

                         Ông Đào Xuân Tuấn

Thành viên HĐQT

                                          

Ông Lê Tiến Thủ

Thành viên HĐQT

 

Ông Nguyễn Tấn Phát

Thành viên HĐQT

 

Ông Phạm Đức Trọng

Thành viên HĐQT