CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Hội đồng quản trịÔng Đặng Quốc Bảo

Chủ tịch HĐQT

Ông Đào Xuân Tuấn

Thành viên HĐQT

Ông Hồ Sỹ Hùng

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Sinh Thảo

Thành viên HĐQT

Ông Thái Sơn

Thành viên HĐQT