CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt điều chỉnh lần 7 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016

Cập nhật : 15/10/2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt điều chỉnh lần 7 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 Download Tại đây