CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Bảo Nhai bậc 1 & 2

Công suất 28,5 MW

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 299

Giá trị hợp đồng với Sông Đà 6: 300 tỷ đồng.

Thời gian thi công: 2019-2021

Loại đập: CVC

Tổng khối lượng đào đắp: 715.000 m3

Tổng khối lượng bê tông: 93.000 m3

* Sông Đà 6 làm tổng thầu xây dựng