CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Ban Tổng giám đốc

                                                                       

                                                                                              Ông Lê Tiến Thủ

Tổng giám đốc

 

Ông Vũ Mạnh Cường

Phó Tổng giám đốc

 

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Phó Tổng giám đốc

 

                                 Ông Phạm Văn Hưng

                                   Phó Tổng giám đốc