CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Ban Tổng giám đốcÔng Đào Xuân Tuấn

Tổng giám đốc

Ông Lê Tiến Thủ

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Phó Tổng giám đốc

Ông Hà Quốc Thịnh

Phó Tổng giám đốc

Ông Vũ Mạnh Cường

Phó Tổng giám đốc