CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Đăk Mi 2

Công suất 98 MW

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần năng lượng Agrita Quảng Nam

Thời gian thi công: 2019-2021

Loại đập: CVC

Giá trị hợp đồng với Sông Đà 6: 138.939.163.186 đồng.

Tổng khối lượng bê tông: 43.000 m3

* Sông Đà 6 thi công hạng mục Nhà máy, Kênh xả, Trạm phân phối.