CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Nậm Ban 1

Địa điểm: xã Nậm Ban - Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Công suất: 6,3MW

Chủ đầu tư: CTCP ĐTXD và TM Hưng Hải - Tập đoàn Hưng Hải

Giá trị HĐ với Sông Đà 6: 55 tỷ đồng