CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Pắc Ma

Địa điểm:

Công suất: 140MW

Chủ đầu tư: CTCP thủy điện Pắc Ma

Giá trị HĐ với Sông Đà 6: 652 tỷ đồng

Thời gian thi công: 2016 - 2019

Số tổ máy: 4 tổ máy