CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thủy điện Sông Mã 3

Địa điểm xây dựng: 

Công suất 29,5MW

Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư & Xây dựng Đông Á

Giá trị HĐ với Sông Đà 6: 247 tỷ đồng

Thời gian thi công: 2016-2018

Loại đập: Đập bê tông trọng lực

Số tổ máy: 2 tổ máy

Khối lượng thi công bê tông: 141.200 m3