CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Công trình thuỷ điện Xekaman 1

Công suất : 290 MW
Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần điện Việt -Lào
Thời gian thi công:
2010 - 2015
Loại đập: Bê tông đầm lăn

Chiều dài đập:
310m
Chiều cao đập:
120 m

Số tổ máy: 2 tổ máy
Khối lượng bê tông: 880.000 m3
Diện tích lưu vực 3.580 km2
Dung tích hồ chứa:: 4.8 tỷ m3 nước.
Giá trị hợp đồng của Sông Đà 6: 631,27 tỷ đồng