CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Thủy điện Hạ Sê Kông A

Công suất 86MW

Chủ đầu tư: Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê Kông A

Giá trị hợp đồng với Sông Đà 6: 1140 tỷ đồng.

Thời gian thi công: 2020-2022

Tổng khối lượng đào đắp: 3.900.000 m3

Tổng khối lượng bê tông: 241.000 m3

Loại đập: CVC

* Sông Đà 6 làm tổng thầu xây dựng