CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Công trình dự án - Công trình thi công - Công trình thủy điện

Thủy điện Nậm Mô 2

Công suất      MW

Chủ đầu tư: 

Giá trị hợp đồng với Sông Đà 6: 

Thời gian thi công: 

Tổng khối lượng đào đắp: 

Tổng khối lượng bê tông: 

Loại đập: