CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thư đánh giá

Thư đánh giá các công trình thi công:
1. Công trình tòa nhà 18T1 - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long Download Tại đây
2. Công trình Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông - Chủ đầu tư:  BQL dự án Đường Sắt - Cục đường sắt Việt Nam Download Tại đây
3. Công trình Thủy điện Đồng Nai 5 - Chủ đầu tư: BQL dự án Thủy điện Đồng Nai 5 Download Tại đây
4. Công trình Thủy điện Huội Quảng - Chủ đầu tư: BQL dự án Thủy điện I - Tập đoàn Điện lực Việt Nam Download Tại đây
5. Công trình Thủy điện Nậm Chiến - Chủ đầu tư: BĐH dự án Thủy điện Nậm Chiến Download Tại đây

6. Công trình Nhà Quốc hội - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) Download Tại đây

7. Công trình Thủy điện Sê San 3A - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A Download Tại đây

8. Công trình Thủy điện Sê San 4 - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện 4 Download Tại đây

9. Công trình Thủy điện Sê San 4A - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A Download Tại đây

10. Công trình Thủy điện Sơn La - Chủ đầu tư: Ban điều hành dự án thủy điện Sơn La Download Tại đây

11. Công trình Thủy điện Sông Lô 2 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thanh Bình Download Tại đây

12. Công trình Thủy điện Xekaman 3 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện Xekaman 3 Download Tại đây

13. Công trình Thủy điện Xekaman 1 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện Xekaman 1 Download Tại đây