CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật : 27/06/2024

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Download Tại đây

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Download Tại đây

Biên bản kiểm phiếu các vấn đề HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Download Tại đây