CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông báo

Công bố thông tin bất thường về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024

Cập nhật : 01/07/2024

Công bố thông tin bất thường về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024. Download Tại đây
Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Download Tại đây