CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tin tức

Lô tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Sông Đà 6

Cập nhật : 15/07/2021

Lô tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Sông Đà 6 xem chi tiết tại đường link  

Hoặc đường link https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/lo-tai-san-gom-may-moc-thiet-bi-thanh-ly-cua-cong-ty-co-phan-song-da-6-23356.html