CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật : 30/06/2023

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download Tại đây

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download Tại đây

Biên bản kiểm phiếu các vấn đề HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download Tại đây

Biên bản kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download Tại đây