CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông báo

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Ông Phạm Văn Hưng

Cập nhật : 01/05/2022

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Ông Phạm Văn Hưng Download Tại đây