CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông báo

Công bố thông tin bất thường v/v ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Cập nhật : 07/01/2023

Công bố thông tin bất thường v/v ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Download Tại đây

Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Download Tại đây

Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Download Tại đây