CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Thông tin Tổng công ty Sông Đà

Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012 - 2015

Cập nhật : 22/01/2013

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020” với mục tiêu bảo đảm Tổng công ty Sông Đà (SÔNG ĐÀ) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC các công trình trọng điểm, phức tạp; đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng; phát triển đô thị và nhà ở; nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng và thực hiện quy trình quản trị hiện đại theo các thông lệ quốc tế.
 

Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012 - 2015

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020” với mục tiêu bảo đảm Tổng công ty Sông Đà (SÔNG ĐÀ) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC các công trình trọng điểm, phức tạp; đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng; phát triển đô thị và nhà ở; nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng và thực hiện quy trình quản trị hiện đại theo các thông lệ quốc tế.
 

Ngành, nghề kinh doanh chính của TCty Tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC (bao gồm tư vấn thiết kế, mua sắm thiết bị, xây dựng và lắp đặt các công trình: Công nghiệp, giao thông, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ hợp các công trình ngầm);

Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng theo hình thức BOT, BOO; Phát triển nhà ở và đô thị; Sản xuất và kinh doanh thép.

Ngành nghề kinh doanh liên quan gồm: Kinh doanh vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa, đường bộ; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Giáo dục nghề nghiệp; Dịch vụ nổ mìn. Các ngành, nghề kinh doanh khác được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Định hướng từ năm 2015 đến năm 2020: Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính. Xây dựng, hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ.

Hoàn thiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2012- 2015, tầm nhìn đến 2020; Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế hiện đại: tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; quản trị sự thay đổi; quản trị rủi ro, tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu...

Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của SÔNG ĐÀ đối với người đại diện phần vốn của SÔNG ĐÀ tại các doanh nghiệp khác.

Lê Mỹ
Theo baoxaydung.com.vn